Студентски парламент Универзитета у Београду у мандату 2020/2022 броји 42 члана са 31. факултета Универзитета у Београду. Радом Студентског парламента председава председник Студентског парламента.

Председништво Студентског парламента Универзитета у Београду је тело које спроводи општа акта и одлуке Студентског парламента између његове две седнице. Радом Председништва руководи председник Студентског парламента и чине га председник, заменик председника, генерални секретар, студент проректор и потпредседници, односно руководиоци сектора Студентског парламента.

Студентски парламент бира председника, заменика председника и потпредседнике, док генералног секретара именује председник. Такође, Студентски парламент предлаже кандидата за студента проректора, чији се мандат верификује на седници Савета Универзитета у Београду.

Студентски парламент делегира представнике студената у следеће органе и комисије Универзитета у Београду: Сенат, Савет, Већа групација (друштвено-хуманистичке, природно-математичке, техничко-технолошке, медицинске), Дисциплинска комисију, Одбор за статутарна питања, Одбор за професионалну етику, Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета.

Такође, 2018. године основано је радно тело Студентског парламента под називом Секретаријат Студентског парламента Универзитета у Београду. Секретаријатом СПУБ руководи генерални секретар.