Студентски парламент Универзитета у Београду представља највише представничко тело студената на нивоу Универзитета у Београду и део је његове организационе структуре, предвиђен Законом о високом образовању. Студентски парламент је тело путем којег студенти остварују своја права и штите своје интересе. Чланови Студентског парламента су студенти који су изабрани од стране колега са својих матичних факултета на изборима који се одржавају у априлу сваке друге године. У раду Студентског парламента учествују и представници студената уписани по афирмативним мерама, који се бирају по конкурсу.

Радом Студентског парламента руководи председник у чему му помажу заменик председника, генерални секретар и руководиоци сектора. Број сектора зависи од предложеног плана рада, који предлаже председник на конститутивној седници, минимални број сектора је 5, док је максимални број 9. Ресори морају обухватити област наставе, науке, студентског стандарда, сарадње са привредом, као и међународну и међууниверзитетску сарадњу.

Више информација о организационој структури:
http://spub.bg.ac.rs/organizaciona-struktura/

Више информација о Председништву СПУБ:
http://spub.bg.ac.rs/predsednistvo/

Начин рада Студентског парламента дефинисан је Правилником о раду и организацији.

http://www.bg.ac.rs/sr/studenti/parlament.php
https://www.facebook.com/ParlamentUB/
https://www.instagram.com/parlament_uni.bg/?hl=en